دکتر علی اکبر میرحیدری

معاون توسعه مدیریت و منابع

تلفن: داخلی 103- 07132323096

سامانه پیامگیر 1512

 

 

شرح وظایف معاون توسعه مديريت و منابع


-         طراحي‌، اجرا و نظارت‌ بر برنامه‌هاي‌ مربوط‌ به‌ تحول‌ و نوسازي‌ اداري‌ در سطح‌ ستاد و شهرستان های وابسته ‌.

-         بازنگري‌ و بهينه‌ سازي‌ نظام‌هاي‌ مديريتي‌ (تصميم‌ سازي‌، تصميم‌گيري‌، نظارت‌، هماهنگي‌ و...) و زمينه‌ سازي‌ براي‌ استفاده‌ از رويكردها و روش هاي‌ نوين‌ مديريتي‌ درسطح‌ استان

-         برنامه‌ريزي‌ و اتخاذ تدابير لازم‌ به منظور رعايت‌ حقوق‌ شهروندي‌ و برخورد مناسب‌ با ارباب‌ رجوع‌ در سطح‌ استان ‌.

-         تهيه‌ و تدوين‌ برنامه‌هاي‌ مناسب‌ براي‌ استقرار چرخه‌ بهره‌وري‌ و مديريت‌ كيفيت‌ در سطح‌ استان ‌.

-         تعيين‌ سياست ها و خط‌ مشي‌هاي‌ مربوط‌ به‌ نحوه‌ سازماندهي‌ و بهبود فرايندها و روش‌هاي‌ انجام‌ كار، جذب‌، نگهداري‌ و بهسازي‌ نيروي‌ انساني‌

-         مطالعه‌، بررسي‌ و اقدام در جهت اصلاح‌ مستمر ساختار تشكيلاتي‌ ستاد و شهرستان ها در چارچوب‌ ضوابط‌ و مقررات‌ مربوط‌.

-         مطالعه‌، بررسي‌ و نظارت‌ بر تدوين‌ سيستم‌ها و روش هاي‌ انجام‌ كار متناسب‌ با مصوبات‌ شوراي عالي‌ اداري‌ و اهداف‌ و برنامه‌هاي‌مرتبط با      مباحث دامپزشكي 

-         مطالعه‌ ساختار سازماني‌ و روش هاي‌ مديريتي‌ مورد عمل‌ در بخش‌ دامپزشكي .

-         نظارت‌ بر اجراي‌ طرح‌هاي‌ طبقه‌ بندي‌ مشاغل‌ مصوب‌ و عنداللزوم‌ ارائه‌ پيشنهادات‌ اصلاحي‌ به‌ مراجع‌ ذيربط‌ بر اساس‌ قوانين‌ و مقررات‌ مربوطه‌.

-         انجام و اتخاذ تدابير لازم در جهت مستند سازي املاك و دارائي هاي اداره کل .

-         برنامه‌ ريزي‌ و نظارت‌ بر نحوه‌ تعيين‌ نيازهاي‌ آموزشي‌ كاركنان‌ با همكاري‌ واحدهاي‌ ذيربط‌ و پيگيري‌ در جهت‌ برآورده‌ ساختن‌ آن‌ها.

-         همكاري و هماهنگي با مراكز آموزشي در برنامه ريزي براي پرورش و آموزش نيروي متخصص مورد نياز دامپزشكي .

-         نظارت‌ بر تهيه‌ و تنظيم‌ دستورالعمل‌هاي‌ لازم‌ در مورد امور اداري‌، مالي‌، پرسنلي‌، رفاهي‌ و تداركاتي‌ در چارچوب‌ قوانين‌ و مقررات‌ مربوطه‌ و ارائه‌ راهكارهاي‌ لازم‌ به‌ كليه‌ واحدهاي‌ ستاد و وابسته‌.

-         برنامه‌ريزي‌ در راستاي‌ تهيه‌ و تدوين‌ پيش‌ نويس‌ آئين‌نامه‌هاي‌ مورد نياز جهت‌ طرح‌ در مراجع‌ ذيربط‌ و پيگيري‌ تصويب‌ آن‌ها.

-         نظارت‌ بر اجراي‌ قوانين‌ و مقررات‌ اداري‌ مالي‌ و استخدامي‌ در كليه‌ واحدهاي‌ ستادي‌ و وابسته .

-         نظارت‌ بر تنظيم‌، نگهداري‌ و رسيدگي‌ به‌ حساب‌ها در سطح‌ اداره کل بر اساس‌ قوانين‌ و مقررات‌ ابلاغ‌ شده‌.

-         نظارت‌ بر هزينه‌ كرد كليه‌ اعتبارات‌ اعم‌ از جاري‌ و عمراني‌ در حوزه‌ ستادي‌ .

-         برنامه‌ ريزي‌ و اتخاذ تدابير لازم‌ به منظور اداره‌ و بهبود وضعيت‌ رفاهي‌ كاركنان‌ اداره کل و نظارت‌ بر حسن‌ انجام‌ آن‌.

-         نظارت‌ بر اقدامات‌ مربوط‌ به‌ تأمين‌ نيازهاي‌ تداركاتي‌ و پشتيباني‌ حوزه‌ ستادي‌ سازمان‌.

-         همكاري‌ با ساير معاونت‌ها و واحدهاي‌ خارج‌ از مركز در مورد رفع‌ موانع‌ و مشكلات‌ امور مالي‌، پرسنلي‌، رفاهي‌ و تداركاتي‌.

-         مطالعه وتنظيم بودجه تفصيلي سالانه سازمان ومبادله موافقت نامه هاي مربوط واولويت بندي طرح‌ها وبرنامه ها .

-         مطالعه ، بررسي، تدوين واصلاح برنامه هاي زيربخش دامپزشكي وسياست هاي استراتژيك سازمان وتطبيق آن باسياست هاي كلان راهبردي كشور.

-         مطالعه، پيش بيني و تشخيص هزينه كرد اعتبارات موردنياز و بررسي ونظارت پروژه ها،طرح ها وبرنامه هاوتعيين قيمت تمام شده خدمات .

-         سياست گذاري، برنامه ريزي، نظارت وپيگيري توسعه سرمايه گذاري وكارآفريني دربخش دامپزشكي .

-         مطالعه،بررسي وارزشيابي برنامه ها،طرح ها،پروژه هاوفرآيندهاي اجرايي وتنظيم وارائه گزارش هاي مقايسه اي وتحليلي .

-             سياستگذاري، برنامه ريزي وتدوين برنامه مقابله باحوادث غيرمترقبه وتامين منابع ملي موردنياز.

-         سياستگذاري وبرنامه ريزي براي آموزش بخش غيردولتي .

-         سياستگذاري ، برنامه ريزي و نظارت بر اجراي دوره هاي آموزشي ضمن خدمت كاركنان.