آرشیو
آرشیو
systems__bg

سامانه های سازمان دامپزشکی کشور

عنوان
گروه
سال
شیوه نامه ضوابط مقررات بهداشتی نگهداری و پرورش زنبور عسل
دفتر بهداشت و مدیریت بیماری‌های طیور، زنبورعسل و کرم ابریشم
1401
برنامه ملی مراقبت بیماری ویروسی SVC در کشور
دفتر بهداشت و مدیریت بیماری‌های آبزیان
1400
دستورالعمل صدور پروانه ساخت واکسن های دامپزشکی
دفتر امور دارو و درمان
1400
برنامه ملی کنترل و ریشه کنی طاعون نشخوارکنندگان کوچک سال 1400
دفتر بهداشت و مدیریت بیماری‌های دامی
1401
شیوه نامه ضوابط مقررات بهداشتی نگهداری و پرورش زنبور عسل
دفتر بهداشت و مدیریت بیماری‌های طیور، زنبورعسل و کرم ابریشم
1401
برنامه ملی مراقبت بیماری ویروسی SVC در کشور
دفتر بهداشت و مدیریت بیماری‌های آبزیان
1400
دستورالعمل صدور پروانه ساخت واکسن های دامپزشکی
دفتر امور دارو و درمان
1400
برنامه ملی کنترل و ریشه کنی طاعون نشخوارکنندگان کوچک سال 1400
دفتر بهداشت و مدیریت بیماری‌های دامی
1401