نام اداره: امور اداری ، رفاه و پشتیبانی

- شرح وظایف :

                - مطالعه و نیازسنجی تعداد و نیروی انسانی وپیگیری جذب و تامین آن

-  برنامه ریزی و تدوین سیستم اصولی و علمی جذب، جابجائی و توزیع نیروی انسانی و پیگیری و نظارت بر اجرای آن

-  برنامه‌ریزی، نظارت و پیگیری صدور احکام پرسنلی مانند استخدام، انتصاب، تطبیق، ارتقاء‌، ماموریت، انتقال، مرخصی وقطع رابطه استخدامی، بازنشستگی، خرید خدمت، اخراج، انفصال، تعلیق، استعفاء، فوت و برکناری و .....

-  برنامه‌ریزی و نظارت برثبت و نگهداری اطلاعات پرسنلی بااستفاده ازروشهای نوین و مکانیزه

-  برنامه ریزی و پیگیری استقرار نظام امور علمی - ارزشیابی کارکنان ومدیران

-  نظارت و کنترل حضور و غیاب کارکنان جهت تهیه گزارش ماهیانه

-  برنامه ریزی و نظارت و اجرای قوانین و مقررات و دستورالعمل های اداری و استخدامی در واحدهای تابعه ستادی و استانی

 

شرح وظایف اداره دبیرخانه

 

- مطالعه، برنامه ریزی، نظارت و پیگیری جهت انجام علمی، اصولی و روش مند مکاتبات و بایگانی اداری 

- دریافت، ثبت، توزیع و ارجاع کلیه نامه ها و مکاتبات وارده و صادره

-  انجام امور مربوط به انجام کلیه مکاتبات اداری

-  انجام و توسعه اتوماسیون اداری سازمان

- ابلاغ و پیگیری اجرای آرای هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری پرسنل

 

شرح وظایف اداره رفاه وتعاون

 

-  مطالعه، برنامه ریزی و پیگیری جهت افزایش انگیزه کاری کارکنان

- برنامه ریزی، نظارت و پیگیری تامین امکانات رفاهی پرسنل مانند تسهیلات بانکی، مسکن، سرویس رفت وآمد، مهدکودک و...

-  برنامه ریزی و پیگیری امور تربیت بدنی و تقویم ورزشی و مسابقات ورزشی جهت همکاران

-  برنامه ریزی، نظارت و پیگیری ارائه خدمات بیمه ای پرسنل

 

لینک کوتاه