راهنمای اختصاصی افراد کم توان


جهت پشتیبانی و تسهیل استفاده افراد کم توان از سایت اداره کل دامپزشکی استان، امکانات خاصی در نظر گرفته شده است.

در سمت چپ سایت آیکن تنظیمات و شخصی سازی سایت با پشتیبانی از افراد کم توان قرار دارد.


 

 

برای استفاده بهتر از سایت، نرم افزار صفحه خوان NVDA با پشتیبانی از زبان فارسی برای دانلود در سایت قرار داده شده است، این نرم افزار مطالب سایت را با قرار گرفتن موس روی آنها برای افراد کم توان بصورت اتوماتیک می خواند

 

دانلود نرم افزار صفحه خوان