نام اداره: قرنطینه و امنیت زیستی

شرح وظایف: 

 - بررسي نقاط مرزي استان، راهها و معابر داخلي به منظور پیشنهاد ايجاد و احداث پستهاي قرنطينه برای کنترل بهداشتي نقل و انتقال دام زنده و فرآورده هاي خام دامي.

 - تجهيز و تکميل پستهاي قرنطينه ثابت و موقت، و پيگيري هاي لازم در ارتباط با اجراي مقررات و دستورالعمل هاي بهداشتي و قرنطينه اي در سطح استان.

 - ثبت شرکت های صادرکننده، واردکننده و ترازیت در سامانه یکپارچه قرنطینه

-  صدور گواهي نامه ها و مجوزهاي بهداشتي صادرات، واردات و ترانزيت دام زنده و فرآورده هاي خام دامي پس از اقدامات قرنطينه اي و کنترل هاي بهداشتي براساس مقررات مربوط.    

-  همکاري با سایر سازمانهايی که در امر صادرات، ترانزیت و حمل و نقل دام و سایر فرآورده هاي دامي مشارکت دارند.

-  همکاری با نیروی انتظامی در امر کنترل تردد دام، طیور و سایر محموله های مرتبط و مبارزه با قاچاق دام.

 -صدور کد الکترونیکی برای خودروهای حمل دام، طیور و سایر فرآورده ها.

-  نظارت بر صدور گواهی های حمل بهداشتی صادر شده توسط کاربران قرنطینه بخش دولتی و خصوصی.