نام اداره: تشخیص و درمان

 

شرح وظایف: 

- برنامه ریزی، نظارت و اقدامات اجرایی مراقبتی، مبارزه ای و درمانی بیماری های حیوانات خانگی و اعمال ضوابط بهداشتی

- برنامه ریزی و نظارت و اقدامات اجرایی کنترل، پیشگیری، تشخیص و درمان بیماری های غیر واگیر

- برنامه ریزی و نظارت بر تکثیر و پرورش حیوانات آزمایشگاهی

- برنامه ریزی، بازرسی و نظارت بر فرآیند ورود، صدور،‌ تولید، فرآوری، نگهداری، توزیع و مصرف منابع ژنتیکی دام و انواع اجرام و موجودات تراریخته و ارزیابی و مدیریت مخاطرات آن ها

- برنامه ریزی، نظارت و اعمال ضوابط بهداشتی و قرنطینه ای و امنیت زیستی در زیستگاه ها و مراتع و مراکز پرورش و نگهداری دام

- مطالعه، برنامه ریزی برای پیشگیری و همچنین مدیریت بحران و واکنش سریع برای مقابله با حوادث و عوامل تهدید کننده بهداشت دام و فرآورده های خام دامی

- برنامه ریزی برای توسعه و تقویت واحدهای خدمات بهداشتی و درمانی بخش غیردولتی دامپزشکی و نظارت بر آنها

- ایجاد و توسعه کمی و کیفی آزمایشگاه های تشخیصی و کنترل کیفی

- برنامه ریزی و نظارت بر توسعه و تقویت طب مکمل

- برنامه ریزی و اقدام برای استقرار سامانه کنترل باقیمانده های مخاطره آمیز در فرآورده های دامی

- مدیریت، بازرسی و نظارت بر فرآیند تولید،‌ فرآوری، ورود و صدور، نگهداری و توزیع و مصرف انواع دارو، واکسن، سرم، ضدعفونی کننده ها، سموم، مواد بیولوژیک مکمل ها و افزودنی های خوراکی و مواد اولیه آن ها و لوازم و تجهیزات مواد مصرفی آزمایشگاهی و سایر مواردی که به نحوی مورد مصرف دامپزشکی می باشد.