دکتر امیدرضا امرآبادی

معاون سلامت

تلفن: داخلی 103- 07132323096

سامانه پیامگیر: 1512


 

شرح وظایف معاون سلامت

-          برنامه ریزی وهدایت نیروها دراجرای برنامه های ابلاغی توسط سازمان دامپزشکی کشور

-          نظارت برحسن اجرای برنامه های پیشگیری ومبارزه برعلیه بیماریهای واگیر دام وطیور

-          نظارت برحسن اجرای وظائف دستگاه درامورصدورپروانه ومجوزهای بهداشتی تأسیس،بهره برداری وتمدید

-          بررسی طرحها و پیشنهادات رسیده درزمینه دامپزشکی وارائه طرح وتعیین ضوابط جهت بهداشتی نمودن واحدهای دامداری ومرغداری وصنایع وابسته به دام

-          پیش بینی وتأمین لوازم وتجهیزات موردنیاز واحدهای تحت سرپرستی

-          تنظیم گزارش از عملیات اجرائی وپروژه ها وکمبودهای دامپزشکی استان