دکتر حمیدرضا ناظمی

مدیرکل دامپزشکی استان فارس

تلفن:32323894

ملاقات مدیرکل با مردم :

روزهای یکشنبه و سه شنبه هر هفته ساعت 10الی 13

سامانه پیامگیر 1512

شرح وظایف مدیر کل

-          برنامه ریزی وهدایت نیروها دراجرای برنامه های ابلاغی توسط سازمان دامپزشکی کشور

-          نظارت برحسن اجرای برنامه های پیشگیری ومبارزه برعلیه بیماریهای واگیر دام وطیور

-          نظارت برحسن اجرای وظائف دستگاه درامورصدورپروانه ومجوزهای بهداشتی تأسیس،بهره برداری وتمدید

-          نظارت برحسن اجرای فعالیتهای واحد های طرح برنامه،مالی واداری دردستگاه

-          برنامه ریزی وهدایت طرح ها و پروژه های قابل اجرا دردستگاه درحوزه اختیارات و وفق رعایت موافقتنامه های مبادله شده

-          برقراری ارتباط با سازمانها و نهادهای مرتبط درحوزه فعالیتهای دستگاه ودفاع ازتشکیلات درجلسات

-          حضور درمراکز علمی و آموزشی درجهت ترویج،تحقیقات و مشاوره های علمی