نام واحد:پدافند غیرعامل و مدیریت بحران

شرح وظایف: 

 - تشکیل کمیته ها و کار گروههای مربوطه در خصوص آمادگی و تصمیم گیری در شرایط بحران و اتخاذ تدابیر لازم در مقابله با تهدیدات زیستی و بیوتروریسم

 - برگزاری و انجام عملیات مانورهای مقابله ای و آمادگی در شرایط بحران و تهدیدات زیستی ( بیوتروریسم و چالش های بیولوژیکی)

 - آموزش و فرهنگ سازی امور پدافند غیر عامل برای کارشناسان و مدیران

 - تقویت و تجهیز و آماده سازی اکیپ های واکنش سریع

 - تقویت و تجهیز پست های قرنطینه های مرزی در مقابله با ورود عوامل بیوتروریستی و تهدیدات زیستی

 

لینک کوتاه