مجوزهای اعطایی دستگاه
 

صدور یا تمدید پروانه اشتغال به کار دامپزشکی

صدور یا تمدید پروانه اشتغال به کار مایه‏ کوبی دامپزشکی

صدور یا تمدید پروانه اشتغال به عنوان مسئول فنی، مسئول فنی بهداشتی و دستیاران بهداشتی دامپزشکی

صدور یا تمدید پروانه ساخت مواد غذایی متراکم و مکمل غذایی دام

صدور یا تمدید پروانه ساخت داروی دامپزشکی

صدور یا تمدید پروانه ساخت لوازم و تجهیزات آزمایشگاهی، درمانگاهی و مواد مصرفی دامپزشکی

صدور یا تمدید پروانه تولید فرآورده‏ های خام دامی

صدور یا تمدید مجوز تولید فرآورده‏ های خام دامی ویژه

صدور یا تمدید پروانه بهداشتی موافقت اصولی دامپروری‏ های صنعتی و نیمه ‏صنعتی

صدور یا تمدید گواهی بهداشتی دامداری ‏های روستایی و غیرصنعتی

صدور یا تمدید پروانه بهداشتی بهره‏ برداری کارخانه جوجه‏ کشی

صدور یا تمدید پروانه بهداشتی توسعه کارخانه جوجه ‏کشی

صدور یا تمدید پروانه بهداشتی بهسازی و نوسازی کارخانه جوجه‏ کشی

صدور یا تمدید پروانه بهداشتی تأسیس کارخانه کود خشک‏ کنی

صدور یا تمدید پروانه بهداشتی بهره ‏برداری کارخانه کود خشک ‏کنی

صدور یا تمدید پروانه بهداشتی توسعه کارخانه کود خشک ‏کنی

صدور یا تمدید پروانه بهداشتی بهسازی و نوسازی کارخانه کود خشک‏ کنی

صدور یا تمدید پروانه بهداشتی تاسیس کارخانه فرآوری پوست

صدور یا تمدید پروانه بهداشتی بهره ‏برداری کارخانه فرآوری پوست

صدور یا تمدید پروانه بهداشتی توسعه کارخانه فرآوری پوست

صدور یا تمدید پروانه بهداشتی بهسازی و نوسازی کارخانه فرآوری پوست

صدور یا تمدید پروانه بهداشتی تاسیس کارخانه کرک و مو کشی دام

صدور یا تمدید پروانه بهداشتی بهره‏ برداری کارخانه کرک و مو کشی دام

صدور یا تمدید پروانه بهداشتی توسعه کارخانه کرک و مو کشی دام

صدور یا تمدید پروانه بهداشتی تأسیس کارخانه جوجه‏ کشی

صدور یا تمدید پروانه بهداشتی بهسازی و نوسازی کارخانه کرک و مو کشی دام

صدور یا تمدید پروانه بهداشتی تاسیس دامپروری‏ های صنعتی و نیمه‏ صنعتی

صدور یا تمدید پروانه بهداشتی بهره ‏برداری دامپروری‏ های صنعتی و نیمه ‏صنعتی

صدور یا تمدید پروانه بهداشتی توسعه دامپروری‏های صنعتی و نیمه‏ صنعتی

صدور یا تمدید پروانه بهداشتی بهسازی و نوسازی دامپروری‏های صنعتی و نیمه‏ صنعتی

صدور یا تمدید پروانه بهداشتی تاسیس باغ وحش

صدور یا تمدید پروانه بهداشتی بهره ‏برداری باغ وحش

صدور یا تمدید پروانه بهداشتی توسعه باغ وحش

صدور یا تمدید پروانه بهداشتی بهسازی و نوسازی باغ وحش

صدور یا تمدید پروانه بهداشتی تاسیس میادین و مراکز عرضه دام طیور و آبزیان

صدور یا تمدید پروانه بهداشتی بهره‏ برداری میادین و مراکز عرضه دام طیور و آبزیان

صدور یا تمدید پروانه بهداشتی توسعه میادین و مراکز عرضه دام طیور و آبزیان

صدور یا تمدید پروانه بهداشتی بهسازی و نوسازی میادین و مراکز عرضه دام طیور و آبزیان

صدور یا تمدید پروانه بهداشتی تاسیس کارخانجات خوراک دام

صدور یا تمدید پروانه بهداشتی بهره‏ برداری کارخانجات خوراک دام

صدور یا تمدید پروانه بهداشتی توسعه کارخانجات خوراک دام

صدور یا تمدید پروانه بهداشتی بهسازی و نوسازی کارخانجات خوراک دام

صدور یا تمدید پروانه بهداشتی بهره ‏برداری کشتارگاه

صدور یا تمدید پروانه بهداشتی بهسازی و نوسازی کارگاه پرشویی

صدور یا تمدید پروانه بهداشتی تاسیس کارگاه پشم ‏شویی

صدور یا تمدید پروانه بهداشتی بهره ‏برداری کارگاه پشم‏ شویی

صدور یا تمدید پروانه بهداشتی توسعه کارگاه پشم ‏شویی

صدور یا تمدید پروانه بهداشتی بهسازی و نوسازی کارگاه پشم‏ شویی

صدور یا تمدید پروانه بهداشتی تاسیس مرکز پخش فرآورده‏های خام دامی

صدور یا تمدید پروانه بهداشتی بهره ‏برداری مرکز پخش فرآورده‏ های خام دامی

صدور یا تمدید پروانه بهداشتی توسعه مرکز پخش فرآورده ‏های خام دامی

صدور یا تمدید پروانه بهداشتی بهسازی و نوسازی مرکز پخش فرآورده‏های خام دامی

صدور یا تمدید پروانه بهداشتی تاسیس مرکز نگهداری، پخش و عرضه خوراک دام

صدور یا تمدید پروانه بهداشتی بهره ‏برداری مرکز نگهداری، پخش و عرضه خوراک دام

صدور یا تمدید پروانه بهداشتی توسعه مرکز نگهداری، پخش و عرضه خوراک دام

صدور یا تمدید پروانه بهداشتی بهسازی و نوسازی مرکز نگهداری، پخش و عرضه خوراک دام

صدور یا تمدید پروانه بهداشتی توسعه کارگاه پرشویی

صدور یا تمدید پروانه بهداشتی تاسیس کشتارگاه

صدور یا تمدید پروانه بهداشتی بهره ‏برداری کارگاه پرشویی

صدور یا تمدید پروانه بهداشتی توسعه کشتارگاه

صدور یا تمدید پروانه بهداشتی بهسازی و نوسازی کشتارگاه

صدور یا تمدید پروانه بهداشتی تاسیس سردخانه مواد پروتئینی

صدور یا تمدید پروانه بهداشتی بهره ‏برداری سردخانه مواد پروتئینی

صدور یا تمدید پروانه بهداشتی توسعه سردخانه مواد پروتئینی

صدور یا تمدید پروانه بهداشتی بهسازی و نوسازی سردخانه مواد پروتئینی

صدور یا تمدید پروانه بهداشتی تاسیس کارگاه تبدیل ضایعات دام، نهاده ‏ها، خوراک و فرآورده‏ های خام دامی

صدور یا تمدید پروانه بهداشتی بهره ‏برداری کارگاه تبدیل ضایعات دام، نهاده‏ ها، خوراک و فرآورده ‏های خام دامی

صدور یا تمدید پروانه بهداشتی توسعه کارگاه تبدیل ضایعات دام، نهاده‏ ها، خوراک و فرآورده‏ های خام دامی

صدور یا تمدید پروانه بهداشتی بهسازی و نوسازی کارگاه تبدیل ضایعات دام، نهاده‏ ها، خوراک و فرآورده ‏های خام دامی

صدور یا تمدید پروانه بهداشتی تأسیس کارگاه فرآوری و بسته‏ بندی فرآورده ‏های خام دامی

صدور یا تمدید پروانه بهداشتی بهره ‏برداری کارگاه فرآوری و بسته‏ بندی فرآورده ‏های خام دامی

صدور یا تمدید پروانه بهداشتی توسعه کارگاه فرآوری و بسته ‏بندی فرآورده ‏های خام دامی

صدور یا تمدید پروانه بهداشتی بهسازی و نوسازی کارگاه فرآوری و بسته‏ بندی فرآورده‏ های خام دامی

صدور یا تمدید پروانه بهداشتی تاسیس کارگاه پرشویی

صدور یا تمدید پروانه بهره ‏برداری کارخانجات تولید دارویی مواد اولیه و گروه‏ های دارویی دامپزشکی

صدور یا تمدید پروانه تاسیس کارخانجات و کارگاه‏های تولید لوازم و تجهیزات آزمایشگاهی، درمانگاهی و مواد مصرفی دامپزشکی

صدور یا تمدید پروانه بهره ‏برداری کارخانجات و کارگاه‏ های تولید لوازم و تجهیزات آزمایشگاهی، درمانگاهی و مواد مصرفی دامپزشکی

صدور یا تمدید پروانه تأسیس کارخانجات تولید دارویی مواد اولیه و گروه ‏های دارویی دامپزشکی

صدور یا تمدید پروانه فعالیت بیمارستان دامپزشکی

صدور یا تمدید پروانه تاسیس مرکز قرنطینه دام ، طیور ، آبزیان

صدور یا تمدید پروانه فعالیت مرکز قرنطینه دام ، طیور ، آبزیان

صدور یا تمدید پروانه تاسیس شرکت تخصصی چندمنظوره دامپزشکی

صدور یا تمدید پروانه فعالیت شرکت تخصصی چندمنظوره دامپزشکی

صدور یا تمدید پروانه تاسیس شرکت خدمات مشاوره (فنی ـ اجرایی ـ مدیریتی) دامپزشکی

صدور یا تمدید پروانه فعالیت شرکت خدمات مشاوره (فنی ـ اجرایی ـ مدیریتی) دامپزشکی

صدور یا تمدید پروانه تاسیس شرکت تخصصی بهداشتی دامپزشکی (دام، طیور،آبزیان)

صدور یا تمدید پروانه فعالیت شرکت تخصصی بهداشتی دامپزشکی (دام، طیور،آبزیان)

صدور یا تمدید پروانه تاسیس شرکت تخصصی بهداشتی دامپزشکی (صنایع تبدیلی فرآورده ‏های خام دامی)

صدور یا تمدید پروانه فعالیت شرکت تخصصی بهداشتی دامپزشکی (صنایع تبدیلی فرآورده‏ های خام دامی)

صدور یا تمدید پروانه تاسیس شرکت تخصصی آموزشی و ترویجی بهداشت دام و فرآورده‏های خام دامی

صدور یا تمدید پروانه فعالیت شرکت تخصصی آموزشی و ترویجی بهداشت دام و فرآورده‏های خام دامی

صدور یا تمدید پروانه تاسیس بیمارستان دامپزشکی

صدور یا تمدید پروانه تاسیس شرکت ضدعفونی تجهیزات محصولات و فرآورده‏ های قابل استفاده در خوراک دام (داکت ضدعفونی دامپزشکی)

صدور یا تمدید پروانه فعالیت مرکز مایه ‏کوبی دامپزشکی

صدور یا تمدید پروانه تاسیس درمانگاه دامپزشکی

صدور یا تمدید پروانه فعالیت درمانگاه دامپزشکی

صدور یا تمدید پروانه تاسیس آزمایشگاه تشخیص دامپزشکی

صدور یا تمدید پروانه فعالیت آزمایشگاه تشخیص دامپزشکی

صدور یا تمدید پروانه تاسیس داروخانه دامپزشکی

صدور یا تمدید پروانه فعالیت داروخانه دامپزشکی

صدور یا تمدید پروانه تاسیس مجتمع درمانی دامپزشکی

صدور یا تمدید پروانه فعالیت مجتمع درمانی دامپزشکی

صدور یا تمدید پروانه تاسیس مرکز مایه‏ کوبی دامپزشکی

صدور یا تمدید پروانه فعالیت شرکت ضدعفونی تجهیزات محصولات و فرآورده‏های قابل استفاده در خوراک دام (داکت ضدعفونی دامپزشکی)

صدور یا تمدید پروانه تاسیس شرکت توزیع و پخش دارو، لوازم و تجهیزات و مواد مصرفی دامپزشکی

صدور یا تمدید پروانه فعالیت شرکت توزیع و پخش دارو، لوازم و تجهیزات و مواد مصرفی دامپزشکی

صدور یا تمدید پروانه شرکت خدمات ممیزی غیررسمی سامانه‏ های بهداشتی

صدور مجوز بهداشتی واردات کالاهای تحت نظارت دامپزشکی

صدور گواهی بهداشتی صادرات کالاهای تحت نظارت دامپزشکی

صدور گواهی بهداشتی ترخیص کالاهای تحت نظارت دامپزشکی

صدور گواهی بهداشتی ترانزیت خارجی کالاهای تحت نظارت دامپزشکی

صدور گواهی بهداشتی ترانزیت داخلی کالاهای تحت نظارت دامپزشکی

صدور و تمدید پروانه بهداشتی وسایل نقلیه ویژه حمل کالاهای تحت نظارت دامپزشکی

صدور گواهی بهداشتی جوجه ‏ریزی،ذخیره ‏سازی لارو میگو، بچه ماهی و تخم چشم زده ماهی قزل ‏آلا

صدور گواهی سلامت دامپزشکی دام، فرآورده ‏های خام دامی، خوراک دام و نهاده‏ های دامی

صدور یا تمدید گواهی فروش داروهای دامپزشکی

صدور یا تمدید گواهی ثبت داروهای دامپزشکی

صدور یا تمدید گواهی ثبت مواد بیولوژیک دامپزشکی

صدور یا تمدید گواهی ثبت مواد ضدعفونی‏ کننده و سموم دامپزشکی

صدور یا تمدید گواهی فروش لوازم و تجهیزات و مواد مصرفی دامپزشکی

صدور یا تمدید گواهی ثبت مواد غذایی متراکم و مکمل‏های غذایی دام

صدور یا تمدید کد صادراتی (IR,EC,..) کالای دامپزشکی

صدور یا تمدید گواهی سامانه ‏های بهداشتی دامپزشکی

صدور یا تمدید گواهی رتبه‏ بهداشتی اماکن دامپزشکی

صدور یا تمدید گواهی اجرای سامانه HACCP در اماکن دامی

 

لیست اخبار صفحه :1
    لینک کوتاه