جدول راهنمای ارباب رجوع و ارائه خدمات اداره کل دامپزشکی استان فارس

ردیف

شرح خدمات

مسئول

جانشین

طبقه

اتاق

مدت زمان انجام کار

ملاحظات

1

صدور اوراق بهادار

عسکری

2

202

5 دقیقه

 

2

طرح نیروانسانی

فتحیقربانی

2

206

30دقیقه

 

3

امریه سربازی

فتحی–قربانی

2

206

30 دقیقه

 

4

صدور گواهی ضمانت

فتحی–قربانی

2

206

5 دقیقه

 

5

صدور و تمدید پروانه بهداشتی صنایع

شباهنگ

3

301

1روز

در صورت تکمیل پرونده

6

شرکت پخش دارو ، واکسن و مواد بیولوژیک استان

سلیمان پور-لیاقت-رستمی

3

303

1روز

 

7

قرارداد ناظرین شرعی

شهوندی

3

305

30دقیقه

 

8

تایید بیماریهای طیور

جلالی - رضوی

3

306

5دقیقه

در صورت فعال بودن سایت GIS طیور

9

تایید بیماریهای دامی

شهریاری-امرآبادی

3

308

7روز

در صورت بازدید و ارسال نمونه از شهرستان

10

صدور گواهی صادرات دام و فرآورده های دامی

رازقیان-رستگار

 

3

302

1ساعت

در صورت تکمیل مدارک و درج در سایت قرنطینه

11

ترخیص دام و فرآورده های وارداتی

رازقیان–رستگار

 

3

302

1 ساعت

در صورت تکمیل کلیه مدارک و مستندات آزمایشگاهی

12

کارآموزی و آموزش ضمن خدمت

رستگار 

5

501

30 دقیقه

 

 

لینک کوتاه