شیوه های مختلف اعلام ، ثبت و پیگیری شکایات اداره کل دامپزشکی استان فارس

تلفن پیامگیر 1512

 فرم رسیدگی به شکایات و تقاضای مردمی

سیستم پاسخگویی به شکایات و ثبت سوء جریان

حراست اداره کل دامپزشکی استان فارس: 32323300-071

ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات اداره کل دامپزشکی استان فارس:32323097-071 داخلی 140 

مراجعه حضوری: اداره کل دامپزشکی استان فارس- طبقه سوم - اتاق 306- دکتر یوسفی 

ایمیل: relation.fars@ivo.ir

لیست اخبار صفحه :1
    لینک کوتاه