دکتر  عبدالرضا مصلح شیرازی

 معاون توسعه مدیریت و منابع

تلفن: داخلی 103- 07132323096

سامانه پیامگیر: 1512

لینک کوتاه