شرح وظائف اداره نظارت بر بهداشت عمومی

- اعلام آئین نامه ها، دستورالعملها و بخشنامه ها در خصوص چگونگی کنترل بهداشتی اماکن دامی و صنایع وابسته به دام و کشتارگاهها، مراتع و آبشخورها.

- اعلام آئین نامه ها، دستورالعملها و بخشنامه های لازم در خصوص بازرسی و چگونگی کنترل و نظارت بهداشتی بر مراکز تهیه و عملآوری و بسته بندی فرآورده های خوراکی و غیر خوراکی دام و هم چنین مراکز توزیع و عرضه فراورده های دامی.

- تهیه و تنظیم برنامه های لازم جهت کنترل و بازرسی کشتار دام و طیور.

- نظارت بر اجرای برنامه های کنترل و نظارت بهداشتی اماکن دامی، صنایع وابسته دام، مراکز تهیه، عمل آوری و بسته بندی فرآورده های خوراکی و غیر خوراکی دامی همچنین مراکز توزیع و عرضه فرآورده های دامی.

- اعلام آئین نامه ها و مقررات مربوط به چگونگی کنترل کیفی و بهداشتی گوشت و سایر فرآورده های دامی در مراکز تولید، تهیه ، نگهداری،  توزیع و عرضه.

- انجام اقدامات لازم بمنظور صدور پروانه و مجوزهای بهداشتی تاسیس، بهره برداری از مراکز و تاسیسات دامی و فرآورده های خوراکی و غیر خوراکی دامی.                     

- همکاری با مرکز تشخیص و آزمایشگاه کنترل دارو و مواد بیولوژیک جهت تهیه دستورالعملهای لازم در مورد یکنواخت کردن نمونه برداری و انجام آزمایشات مختلف و تعبیر و تفسیر نتایج آنها.

- انجام بررسیهای لازم در خصوص بهبود و اصلاح وضعیت تاسیساتی و تجهیزاتی مراکز عرضه فرآورده های دامی، اماکن دامی و صننایع وابسته به آن، همچنین مراکز تولید، توزیع و عرضه فرآورده های خوراکی و غیر خوراکی دامی از نظر بهداشتی.

- انجام بررسیهای لازم در زمینه بقایای آنتی بیوتیکی و مواد شیمیایی و هورمونها در شیر و گوشت و سایر فرآورده های دامی.

- همکاری با اداره قرنطینه و امور بین الملل در خصوص صدور گواهی بهداشت برای صادرات، فرآورده های خوراکی و غیر خوراکی دامی.

- تهیه و تنظیم برنامه کنترل امور مربوط به تبدیل لاشه ها و اندامهای ضبطی و نیز تبدیل ضایعات دامی (خون، محصولات فرعی ....) بمنظور استفاده جهت خوراک دام و کود ....  با رعایت اصول بهداشتی.

- ارائه پیشنهادات لازم و دادن الگوهای بهداشتی برای ایجاد دامداریها، کشتارگاهها، مراکز تهیه و عمل آوری و بسته بندی فرآورده های خوراکی و غیر خوراکی دامی و کلیه صنایع وابسته به دام.

- تعداد پرسنل فنی بهداشتی مستقر در مراکز تولید ،نگهداری و عرضه فراورده های خام دامی:

به منظور کنترل  ونظارت بهداشتی  عملیات در مراکز فوق الذکر تعدد 303نفر کارشناس و دکتر دامپزشک به عنوان مسئولین فنی بهداشتی در این واحد ها مستقر می باشند.

 

لینک کوتاه