نام اداره: قرنطینه و امنیت زیستی

شرح وظایف: 

 - بررسی نقاط مرزی استان، راهها و معابر داخلی به منظور پیشنهاد ایجاد و احداث پستهای قرنطینه برای کنترل بهداشتی نقل و انتقال دام زنده و فرآورده های خام دامی.

 - تجهیز و تکمیل پستهای قرنطینه ثابت و موقت، و پیگیری های لازم در ارتباط با اجرای مقررات و دستورالعمل های بهداشتی و قرنطینه ای در سطح استان.

 - ثبت شرکت های صادرکننده، واردکننده و ترازیت در سامانه یکپارچه قرنطینه

-  صدور گواهی نامه ها و مجوزهای بهداشتی صادرات، واردات و ترانزیت دام زنده و فرآورده های خام دامی پس از اقدامات قرنطینه ای و کنترل های بهداشتی براساس مقررات مربوط.    

-  همکاری با سایر سازمانهایی که در امر صادرات، ترانزیت و حمل و نقل دام و سایر فرآورده های دامی مشارکت دارند.

-  همکاری با نیروی انتظامی در امر کنترل تردد دام، طیور و سایر محموله های مرتبط و مبارزه با قاچاق دام.

 -صدور کد الکترونیکی برای خودروهای حمل دام، طیور و سایر فرآورده ها.

-  نظارت بر صدور گواهی های حمل بهداشتی صادر شده توسط کاربران قرنطینه بخش دولتی و خصوصی.

 

 

لینک کوتاه