نام اداره: بهداشت و مدیریت بیماری های دامی

شرح وظایف: 

- مدیریت سامانه مراقبت بیماری های دامی نظیر شبکه های ملی مراقبت بیماری های حیوانات خاکزی، آبزی و بیماری های مشترک انسان و حیوان

- برنامه ریزی، نظارت و هماهنگی های لازم با واحدهای تابعه شهرستانی برای شناسایی کانون بیماری های دامی و شناسایی عوامل موثر در وقوع و انتشار آن ها

- برنامه ریزی، نظارت و اقدام برای تامین بهداشت دام از طریق کنترل، پیشگیری و ریشه کنی بیماری های واگیر و قرنطینه ای دام

- انجام اقدامات و هماهنگی های لازم برای مبارزه با بیماری های مشترک بین انسان و حیوان با همکاری سایر مراجع ذیصلاح

- برنامه ریزی، نظارت و اقدام مراقبتی، پیشگیرانه و کنترلی بیماری های واگیردار و قرنطینه ای در حیوانات وحشی و پرندگان آزاد پرواز با همکاری مراجع ذیصلاح

- برنامه ریزی، نظارت و اقدامات اجرایی مراقبتی، مبارزه ای و درمانی بیماری های حیوانات خانگی و اعمال ضوابط بهداشتی

- برنامه ریزی و نظارت و اقدامات اجرایی کنترل، پیشگیری، تشخیص و درمان بیماری های غیر واگیر

- برنامه ریزی و نظارت بر فرآیند شناسایی و تعیین هویت دام و صدور شناسنامه های بهداشتی واحدهای اپیدمیولوژیک

- مطالعه، برنامه ریزی برای پیشگیری و همچنین مدیریت بحران و واکنش سریع برای مقابله با حوادث و عوامل تهدید کننده بهداشت دام و فرآورده های خام دامی

 

لینک کوتاه