نام اداره : برنامه و بودجه

شرح وظایف:

 - مطالعه، بررسی وتدوین برنامه های بلند مدت، میان مدت، کوتاه مدت

 - مطالعه و پیش بینی اعتبارات مورد نیاز

 - مطالعه و بررسی و اصلاح برنامه های اجرایی ارائه شده توسط دفاتر وحوزه های مختلف فنی واداری سازمان و تطبیق آن باسیاست های کلان و استراتژیک کشور و سازمان

 - مطالعه و بررسی امکانات و منابع و اولویت بندی طرحها، برنامه ها و نیازها و تهیه و تنظیم بودجه تفصیلی سازمان و تنظیم و مبادله موافقتنامه های مربوط

 - مطالعه، بررسی و جمع بندی داده ها بمنظور دفاع مستدل و منطقی از برنامه ها، طرحها، پروژه ها و بودجه های پیشنهادی

 - مطالعه و بررسی تعیین قیمت تمام شده و ارزش افزوده اقتصادی برنامه ها، طرح ها و پروژه های پیشنهادی واجرایی

-  مطالعه، بررسی‌ و نظارت پروژه ها و فرآیندها و ارائه راهکارهای اصلاحی و تکمیلی به منظور افزایش بهره ‌وری

-  مطالعه و بررسی به منظور تدوین سیاست های استراتژیک برای تمام پروژه ها و فرایندهای اجرایی

-  سیاستگذاری، برنامه ریزی و نظارت برای ارائه برنامه ها، طرح ها و پروژه های هماهنگ و متناسب دامپزشکی درسطح استان

-  مطالعه، سیاستگذاری، برنامه ریزی، نظارت و پیگیری استقرار سیستم اصولی و علمی جمع آوری، جمع بندی و تحلیل آثارها و گزارش عملکرد

-  سیاست گذاری، برنامه ریزی، نظارت، پیگیری توسعه سرمایه گذاری و کارآفرینی در زیر بخش دامپزشکی

-  مطالعه سیاست گذاری، برنامه ریزی، نظارت و پیگیری توسعه کاربرد فن آوری اطلاعات

-  مطالعه، بررسی و ارزشیابی برنامه ها، طرح ها، پروژه ها و فرآیندهای اجرایی و تنظیم و ارائه گزارش های مقایسه ای و تحلیلی

-  همکاری در برگزاری همایش های علمی دامپزشکی

- همکاری در تدوین و اجرای تحقیقات کاربردی دامپزشکی                            
-
همکاری و مشارکت درتدوین برنامه مقابله باحوادث غیرمترقبه و تامین منابع مالی مورد نیاز  

- همکاری در تدوین و اجرای پروژه های بیمه دام و فرآورده های دامی                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

 

 

 

لینک کوتاه