نام اداره :اداره امور مالی

- شرح وظایف:

-  اجرای آئین نامه ها و دستورالعملهای مالی با رعایت مقررات مربوطه

-  دریافت مجوزهای پرداخت با توجه به درخواست ارباب رجوع

-  تنظیم اسناد و اجرای مراحل قانونی مربوط به تامین اعتبار و ضوابط اجرائی

-  تائید اسناد ذیحسابی و مدیر کل

- صدور چک جهت پرداخت و تحویل آن به ارباب رجوع

 - نظارت بر حسن انجام کار امین اموال

 - درخواست وجه و وصول وجوه اعتبارات مصوب در قانون بودجه از خزانه اداره کل

 - ثبت دفاتر و نگهداری اعتبارات وصولی به تفکیک برنامه ها، طرحها، پروژه ها، فصول و مواد هزینه و اجرای مفاد موافقتنامه های مبادله شده

 - تنظیم اسناد هزینه و لیست های حقوق و مزایای کارکنان، همچنین پرداخت آنها

 - تنظیم فرمهای مالیاتی و تکمیل و ارسال آن به حوزه مالیاتی مربوطه

 - ثبت و نگهداری دفاتر بانک و تهیه صورت مغایر بانکی هر یک از حسابها

 - تهیه گزارشها ی مالی  و ارسال آن به مراجع ذیصلاح

 

لینک کوتاه